انگلیسی برای دانشجویان حسابداری - ترجمه: محمدعلی دستوری، سمیه دستوری

   New Project 2   rsz new project 3    rsz activity based costing 2   template 2  01 3 5 40702138106959323320

شرکت های تضامنی (ترجمه قسمت چهارم درس 3 ، کتاب انگلیسی برای دانشجویان حسابداری1 _ نوشته: داود اقوامی)

شرکت های تضامنی (ترجمه قسمت چهارم درس 3 ، کتاب انگلیسی برای دانشجویان حسابداری1 _ نوشته: داود اقوامی)

ترجمه روان و سلیس درس دوم از زبان تخصصی ٣ کتاب « انگلیسی برای دانشجویان حسابداری» تالیف "دکتر داود اقوامی" به همراه متن درس و فایل صوتی روخوانی پاراگرافهای درس به صورت مجزا تقدیم علاقمندان و دوستان عزیز و گرامی میگردد , امید است مورد استفاده قرار گیرد.