متافیزیک

   New Project 2   rsz new project 3    rsz activity based costing 2   template 2  01 3 5 40702138106959323320

اشيای مشاھده شده در آسمان يا در روی زمين را که تعبير و تفسير رفتار، حرکت، نمای ظاھری، نورافشانی و ساير ويژگيھايشان در چارچوب دانش ما، مشکل يا غير ممکن به نظر آيد و يا ظاھرا چنان نشان دھد که فناوری آنھا نتواند فناوری زمين باشد يوفو ( UFO) مینامند. کلمه يوفو از ترکيب حرف اول نام انگليسی اين اشياء يعنی Unidentified Flying Objects، گرفته شده و برابر فارسی آن « اشيای پرنده ناشناخته » است .

به ھر گونه پديده ديداری در آسمان که قابل شناسايی نباشد شیء ناشناس پرنده يا يوفو گفته میشود.مشاھده اشياء ناشناس پرنده که بيشتر با نام بشقاب پرنده شناخته میشوند مدتھاست از سوی افراد بسياری ( بيش از شصت ھزار مورد) گزارش میشود . اين اشياء را بشقابھای پرنده، اشياء مرموز آسمان، اشياء فضايی نامتعارف و نامھای ديگر ناميده اند. اين نام ھا بويژه اصطلاح بشقاب پرنده و برداشت مردم از ماھيت و منشأ آن توسط مطبوعات عنوان و منتشر و متداول شده است.

در جامعه علمی از اصطلاح بشقاب پرنده برای اشياء ياد شده استفاده نمیشود، زيرا ھمه آنھا به شکل بشقاب نيستند. اطلاعات جمع آوری شده درباره بشقابھای پرنده در چند دھه گذشته، شامل عکس، مشاھده راداری، شواھد عينی و اثار بجای مانده روی زمين يا محيط اطراف محل فرود اين شی پرنده، ھمه دلالت بر وجود آن میکنند .

 

o UFO facebook

 

تاريخچه گزارش بشقاب پرنده ها

در اسناد تاريخی بطور وضوح، مطلبی درباره بشقاب پرنده يافت نمیشود، مطالبی که در اسناد تاريخی به عنوان پديده ھای غير متعارف نام برده شده اند، ھمان پديده ھای آسمانی ھستند. اگر چه باستان شناسان، در گوشه و کنار جھان، اشکالی را يافته اند که آنھا را به عنوان تصوير سفينه ھای انسان ماورا زمين قلمداد میکنند، ولی اين برداشتھا درست نيست. در سال ١٢٧۶ ( ١٨٩٧ ) بشقاب پرنده ھای زيادی در آمريکا ديده شده اند. مردم آنھا را کشتی ھوايی ( ship Air ) می ناميدند، که شبيه ديريژابل بودند (Dirigeable ) بودند. بشقاب پرنده های به مفھوم امروزی ، ابتدا از سال ١٣٢٢ (١٩۴٣ ) تا پايان جنگ جھانی دوم مشاھده شده ا ند که ھمان فوفايتر ( Fighter Foo ) آلمانيھا بودند .

در روزنامه ھای ٢٢ آذر ١٣٢٧ ( ١٣ دسامبر ١٩۴۴) ، گلوله ھای نقرهای شناور در ھوا، که متناوبا خاموش و روشن میشدند و ھواپيماھای شکاری و بمب افکنھا را تعقيب میکردند، سلاحھای جنگی نازيھا معرفی شدند. درست در زمانی که فناوری ساخت موشک و ھواپيما به مرحلهای رسيد که امکان سفرھای فضايی را بطور واقعی متصور کرد، فعاليت بشقاب پرنده ها بطور ناگھانی افزيش يافت. روز جھانی بشقاب پرنده را بايد ٢ تير ١٣٢۶( ١۴ ژوئن ١٩۴٧ ) در نظر گرفت، زيرا در بعد از ظھر اين روز بود برای نخستين بار بعد از جنگ جھانی دوم، گزارش مشاھده بشقاب پرنده در مطبوعات ايات متحده آمريکا چاپ شد و از اين روز صحبت بشقاب پرنده ميان مردم شايع شد. مشاھده بيش از پيش بشقاب پرنده در کشورھای مختلف جھان در سال ١٣٢۶ ( ١٩۵٧ ) سبب شد تا اين سال را « سال جھانی بشقاب پرنده » نام گذاری کنند .

 

 flying saucer alien UFO e1460935538878 800x430

 

ماھيت بشقاب پرنده

بررسی گزارشھای مشاھده بشقاب پرنده تنها توسط افراد مطلع و آشنا، معتبر است. زيرا، بسياری از کسانی که مدعی مشاھده بشقاب پرنده شدند، اشياء يا پديده ھای شناخته شده را به عنوان بشقاب پرنده تلقی کردند. مشھورترين و آشناترين اين اشياء يا پديده ھا عبارتند از : موشکھای پرتاب شده توسط ھواپيما، ماھواره ھای برخاسته از زمين، شھاب، قطعات شھاب سنگ خرد شده که با انعکاس نور خورشيد روشن ديده میشوند، روشن شدن ابرھای ارتفاع پايين توسط خورشيد، طبقات موشک ھای حامل، نورھای به رنگھای مختلف حاصل از سوختن ماھواره ھا در جو، گلوله ھای منور نظامی، ھواپيماھايی که فرود آمدنشان را علامت میدھند، بالونھای آزمايش، کره ھای درخشان يا قرص ھای براق و روشن حاصل از انعکاس نور سطوح خارجی ھواپيماھای مدرن، دنباله بخار ھواپيماھا، سطح بالون ھای آزمايشی و ھر سطح صيقل داده شده، حشراتی که در ارتفاعات خيلی بالا پرواز میکنند، پرندگان، ھاله نورانی اطراف خطوط سيمھای انتقال برق فشار قوی در اثر احاطه شدن با کريستال ھای يخ در زمستان، سيارات، ستاره ھای درخشان، نورافکن، اعلانات نورانی بدنه ھواپيما، امواج انعکاس يافته رادارھای دور برد روی صفحه رادار ( در اثر تغييرات محلی جو)، ھواپيماھای بدون خلبان، سراب نوری جو، سراب الکترونيکی يون کره ای، کاغذ سفيد سرگردان در ھوا که در اثر تابش نور خورشيد درخشان ديده میشوند، حباب کف و غيره .

از ميان اشياء و پديده ھای نامبرده، ھيچ شی به انداره سياره زھره به عنوان بشقاب پرنده گزارش نشده است. دليل اين است که ظھور، قطر زاويه ای، رنگ، قرمز شدگی تدريجی، تغيير ظاھری شکل و رنگ ھنگام مشاھده با دوربين ھای دو چشمی یا تلسکوپ ھای کوچک ،سبب غير طبيعی جلوه گر شدن سياره زھره میشود. از پديدهھای جوی ديگر که باعث ايجاد تصورات خيالی میشوند، بادھای شديد و خشن ھستند .

فعاليت ھای غيرعادی خورشيدی و پديده ھای مختلف جوی در لايه ھای مختلف جو، شفق قطبی، گردبادھای کوچک و ... را میتوان نام برد. ملاحظه میشود که پديده ھا و اشياء گوناگونی به عنوان بشقاب پرنده میتواند جلوه گر باشد. از ميان آنھا فقط تعداد کمی مربوط به بشقاب پرنده به مفھوم واقعی است. دليل گزارش ھای نامربوط به بشقاب پرنده، بيشتر از عدم آشنايی مشاھده کنندگان با پديدهھای طبيعی و عدم اطلاع آنھا از وجود اشياء موجود در فضا و جو زمين ناشی میشود.

 

6ca5f15f 2f27 472a b89b 11259ebd0d81

 

مشخصات کلی بشقاب پرنده

بشقاب پرنده ها اشکالی از يک شی با پيچيدگی متغير است و معمولا از شکل ھندسی کروی مشتق میشوند و به شکل ديسک، بيضوی ( شبيه به توپ راگبی)، دوکی، استوانه ای و مخروطی ديده شدند. بيشتر آنھا به شکل بشقاب با قطری حدود ٧٫۵ متر و با گنبدی به ارتفاع ١٫۵ تا ١٫٨ در وسط بودند. بشقاب پرنده ها قادرند به سرعت ابعاد خود را تغيير دھند. بشقاب پرنده شی کاملا ًمجھزی است که شکل سطح قابل مشاھده آن نقش ثانوی در پرواز دارد و معمولا فاقد بال و چرخ است. اين اشياء وقتی از فاصله نزديک مشاھده میشوند، دارای ابعاد نسبتا کوچک، غالبا کوچکتر از ٢٠ متر ھستند، ولی ابعاد انعکاسی راداری آنھا تقريبا به اندازه يک ھواپيمای جت بوئينگ ٧٠٧ است .

معمولا بصورت دسته جمعی پرواز میکنند، ولی بصورت تکی نيز زياد ديده شده اند. آنھا، گاه در فضا به بشقاب پرنده هایی با قطعات کوچکتر تقسيم میشوند و در چندين مورد ھم قطعات کوچک نورانی بھم پيوسته و شی واحدی را بوجود می آورند. آنکه بیش از همه عجیب می نماید این است که بشقاب پرنده ها قادرند بطور ناگھانی و آنی خود را از نظرھا ناپديد کنند! بشقاب پرنده ها قابليت ساکن ايستادن در ھوا را دارند و میتوانند شتاب و سرعت زيادی داشته باشند. از ويژگي ھای جالب و جذابشان نور افشانی آنھا است. گزارشھا نشان میدھند که آنھا در دو فاز مختلف تاريک و روشن مشاھده میشوند، اغلب روی زمين می نشينند، گاه چنان آرام مینشينند که گويی روی قشری از مه آرميده اند .

90119ade 3261 4ecf a34c 42dd961f03ef

 

از ويژگيھای ديگرشان، وجود يک يا چند سرنشين در آنھاست که معمولا مايل به مشاھده شدن نيستند. سرنشينان بشقاب پرنده ها مجھز به دستگاھی با توانايی تابش پرتوھايی ھستند که از ميان اشخاص و ديوار عبور میکند. سرنشينان قادر به پرواز بوده، اصابت تير را احساس نکرده و متقابلا میتوانند مشاھده کنندگان را فلج کنند. در برخی گزارشھا آمده که سرنشينان شبيه انسان ھستند. بشقاب پرنده ها در پرواز در ارتفاعات کم و يا در روی زمين اثاری بر دستگاھھای ساخت بشر و محيط اطراف بر جای میگذارند. بشقاب پرنده ها از توانايي ھای ھواپيماھای مدرن کاملا ًآگاھند، از اينرو فاصله خود را از اسلحه ھواپيماھا و توپ ھای ضد ھوايی طوری حفظ میکنند که ھمواره در خارج از برد موثر آنھا قرار گيرند و میتوانند کليه سيستمھای الکترونيکی و موتوری و راداری و ... ھواپيماھا را از کار بياندازند .

مشاھده کنندگانی که به بشقاب پرنده ها خيلی نزديک شدند، در معرض آثار راديواکتيو قرار گرفتند. به علاوه، اين اشياء قادرند رادار را به موقع حس و خنثی نمايند و مانع قفل شدن رادارھای کنترل آتش شوند و در ديد رادارھای دور برد واقع نشوند. سرنشينان بشقاب پرنده ها مجھز به سيستم مولد نيروی دافعه قابل حمل اند، که پرواز و شناور شدن آنھا را در فضا ممکن میسازد. به علاوه، پديده عدم اصابت گلوله به دستگاه و سرنشينان آن به کمک ميدان دافعه قابل توجيه است .

 

پديده بشقاب پرنده از ديدگاه يونگ

بشقاب پرنده ها نمونه نادری از يک شايعه بصری است که با تصاوير ذھنی جمعی از جنگجويان صليبی در جريان محاصره اورشليم ، لشکريان مستقر در مانز در جريان جنگ جھانی لاو، يا کاتوليکھای گردآمده در فاطيما ديده اند ،ارتباط نزديکی دارد .ريشه ھای اين شايعه را میتوان به کمک دو فرضيه روشن ساخت : يک رويداد فيزيکی واقعی، مبنای شکل گيری افسانهای متناظر با خود میشود، و يا يک الگوی کھن تجربه ای شھودی به وجود می آورد و شايعه پا میگيرد . به طور کلی پديده اشياء پرنده ناشناخته از نقطه نظر روانشناختی و تاريخی ارزش بررسی دارد، زيرا نمونه ای عالی از چگونگی شکل گيری يک افسانه يا اسطوره ھای زنده به دست میدھد . ھمچنين روشن میسازد که چگونه در طول دورانھای سرگشتگی و فشار روانی گسترده، داستانھايی معجزه آسا درباره مداخله قريب الوقوع موجودات فرازمينی يا قدرتھای آسمانی پا میگيرد .

در برخی موارد گزارش شده است که اشياء پرنده ناشناخته دراز و کشيده اند . در اين موارد شباھت اجسام مشاھده شده به نره و مشابھت آن با ديگر نمادھای باستانی الوھيت بجاست . اما بيشتر بشقاب پرنده ها شکل مدور دارند و شبيه نماد تماميت ھستند که به ماندا معروف است و این واقعيت که برخی از تصاوير تشکيل دھنده پندارھا و شايعات مرتبط با اشيا پرنده ناشناخته نيز تعبيری ج/ن/س/ی ( گرد/مادينه , دراز/نرينه ) دارند نشان میدھد که غريزه نيرومند ج/ن/س/ی در پيکربندی اين پديده سھم دارند .

 

2126502 

مشاھده اشياء پرنده ناشناس در طول تاريخ

 

١۵٠٠ سال قبل از ميلاد : فرعون تاتموس سوم دواير پليد و ناآرام درخشانی را در پھنه آسمان نظاره می کند .

٣٢٩ سال قبل از ميلاد : اسکندر مقدونی اعلام می کند که ھنگامی که لشگريان وی در حال عبور از رودخانه جاکارتس بودند دو شی پرنده در آسمان ظاھر شده و چندين بار به سمت لشگريانش حمله بردند به طوری که باعث رم کردن اسب ھا و فيل ھا و متواری شدن سربازان گرديدند. و سربازان تا روز بعد، از عبور از رودخانه منصرف گشتند. آنھا اين حادثه را حادثه ای شيطانی که باعث شکستشان خواھد شد پنداشتند .

١٧٠ سال قبل از ميلاد : ناوگانی تماشايی از کشتی ھای پرنده در آسمان نوپيوم مشاھده گرديدند .

٩٩ سال قبل از ميلاد : ھنگامی که ليويوس تروسو مشغول خواندن اعلاميه جنگ در ابتدای شروع جنگ ايتاليا بود صدای عظيمی از اسمان شنيده شد و کره ای از اتش در اسمان شمالی در قلمرو اسپولتوم ظاھر شد که رنگ طلايی داشت. سپس به نظر می رسد که بزرگ تر شده و از زمين به سمت آسمان رفت. درخشندگی اش طوری بود که خورشيد را تحت الشعاع خود قرار می داد. پس از آن به سمت مشرق رفته و ناپديد می شود .

 

f6c9d2d5 1d4d 41fd 9abb 3639cbe8975c

 

۴٢ سال قبل از ميلاد : از روم گزارش می رسد که چيزی شبيه به يک نوع سلاح با صدايی عظيم از زمين بر می خيزد و به اسمان ميرود! (ايا نوعی موشک رويت شده بود يا نوعی سفينه؟ )

٧٠ ميلادی : در ٢١ ماه می اين سال يک شبح شيطانی در ابعادی باور نکردنی قبل از غروب آفتاب در آسمان ظاھر گشت. نيروھای نظامی شھرھا را محاصره کردند و سلاح ھايشان را به سمت آ سمان نشانه رفتند.

٨٠ ميلادی : ھنگامی که امپراتور روم اگريکو در سفر اسکاتلند بود در شبی زمستانی شعله ھای عجيبی در آسمان بر فراز جنگل کالدون مشاھده می کند. تمام آسمان روشن شده بود و زمانی که ھوا صاف بود يک کشتی آسمانی ھر شب با سرعتی زياد در آسمان پرواز می کرد !

٩٨ ميلادی : ھنگام غروب آفتاب در آسمان رم صفحه ای درخشنده ظاھر گشت و سپس به سمت مشرق رفت !

٣٩٨ ميلادی : چيزی شبيه به کره ای سوزان که شمشيری از ان خارج شده بود بر فراز اسمان شھر بيزانس مشاھده شد. به نظر می رسيد که اين جسم پرنده از بالاترين نقطه آسمان ، زمين را لمس می کرد. چيزی که تا کنون ديده نشده .

٧٧۶ ميلادی : افرادی که در بيرون کليسا ايستاده بودند دو صفحه درخشان بزرگ قرمز رنگ را بر فراز کليسا مشاھده کردند که در حال مانور بودند. بسياری از مردم با ديدن آنھا وحشت زده شدند و از قلعه فرار کردند !

٨١٠ ميلادی : سنت گريگوری به نقل از الکويين منشی و مورخ شارل مگنه و مولف کتاب ويتا کارولی در قسمت سی و يکم کتابش اظھار داشته که در سال ٨١٠ ھنگامی که از شھر اخن المان دور می شده يک شیء گرد و بزرگ درخشان را در اسمان مشاھده کرده که از سمت شرق به غرب پرواز می کرده است. اين شیء آنقدر بزرگ بوده که اسبھای سلطنتی رم کرده و باعث زمين خوردن و زخمی شدن شارل مگنه می شوند !

١٢٣۵ ميلادی : ژنرال يوريتسوم ژاپنی در روز ٢۴ سپتامبر اين سال در کمپ نظامی خود بود که واقعه ای عجيب روی داد. در ھنگام شب و صبح روز بعد نورھايی در آسمان مشاھده می گردند که مانورھايی را در آسمان انجام می دادند. ژنرال از طالع بينانی که ھمراه او بودند علت ان واقعه را جويا می شود و آن ستاره شناسان دانشمند با خونسردی باسخ ميدھند که اين وقايع طبيعی ھستند و وزش باد ھنگام سحرگاھان باعث می شود ستارگان در آسمان به رقص درآيند !!

 

costguardufo1

١٢٣٩ ميلادی : ٢۴ جولای – انگلستان قبل از ديده شدن ستارگان يک شیء درخشان در آسمان ظاھر شد و به نظر می رسيد که می تواند بروی ھر دو سمت خود پرواز کند. اين جسم بزرگ ابتدا از جنوب به سمت بالا پرواز کرده و فورا با گردشی سريع به سمت شمال پرواز می کند. ان جسم طوری پرواز می کرد که به نظر می رسيد با ھر سرعتی که بخواھد می تواند پرواز کند. بدين ترتيب به اعماق آسمان پرواز نمود !

١٢۵۴ميلادی : در نميه شب ھشتم ماه يک شب پر ستاره ناگھان يک کشتی عظيم در آسمان ظاھر گشت. اين کشتی مجلل با نورھای رنگی بود. راھبان سنت البان برای مدتی طولانی اين کشتی را مشاھده کردند اما آن جسم از نظر ناپديد شد !

١٢٩٠ ميلادی : در بايلند يورک شاير شمالی در انگلستان ھنگامی که راھب بزرگ و ديگر راھبان مشغول خوردن غذا بودند يک شیء مسطح و دايره ای شکل نقره ای رنگ و درخشان بر فراز کليسا به پرواز درآمد و باعث وحشت راھبان گرديد !

 

١٣٣٢ ميلادی : در ساعات اوليه شب در اگزبريچ انگلستان ستونی نورانی در آسمان مشاھده شد. اين شیء از آسمان جنوب برخاست وبا حرکتی آرام به سمت شمال رفت. در جلوی اين شیء عجيب دوکی شکل ،نوری قرمز رنگ به سمت جلو ساطع می شد. سپس آن جسم سرعت گرفت و در اعماق آسمان ناپديد گشت !

١۴٩٢ ميلادی : ساعت ١٠ شب ١١ اکتبر کريستوف کلمب و ھمسفرش پدرو گوتيرز ھنگامی که بر عرشه کشتی سانتا ماريا ايستاده بودند شیء درخشانی را در دوردست مشاھده کردند. اين شیء در تمام طول شب چندين بار مشاھده شد و مرتبا بالا و پايين می رفت. کريستف کلمب قبل از اينکه به خشکی برسد به مدت چھار ساعت شاھد پرواز آن شیء بود. به نظر او اين نشانه رسيدن آنھا به خشکی بود !

١۵٢٨ ميلادی : مردم شھر سيژ در اوتريخت ھلند با ديدن يک صليب زرد رنگ و پرنده وحشت زده شدند. چرا که آنھا تصور می کردند دشمن به شھر حمله کرده است .

١۵۵۴ ميلادی : در ساعات ۶ تا ٨ صبح ١٠ مارس در فرانسه در اطراف ماه يک نقطه نورانی ديده شد که از خود نورھايی پخش می کرد و صدايی گوشخراش داشت و مانند نوک يک پيکان به نظر می رسيد که از يک پھلوی خود به پھلوی ديگر می چرخيد !

١۶۴٣ ميلادی : ١١ مارس اين سال وقايع نگاری به نام جان ايولين درانگلستان گزارش می دھد که : من نبايد فراموش کنم که چه چيز ما را در شب قبل بی نھايت حيرت زده کرد. جسمی نورانی مانند ابر و به شکل يک شمشير که نوک آن سمت شمال بود در آسمان مشاھده شد. اين شیء مانند ماه آرام بود و بقيه آسمان نيز صاف و آرام بود. اين جسم ساعت ١١ شب تا ١ بامداد در آسمان ديده شد و در نھايت به سمت جنوب انگلستان پرواز نمود !

١٧٠٠ ميلادی : از تمدن سرخپوستان آمريکا گزارش می رسد که موجودات انسان گونه درخشانی وجود داشته اند که سرخپوستان را با يک لوله مخصوص!(سلاح اشعه ای) فلج می کردند. و نيز در تاريخ اين سرخپوستان آمده است که برخی از زنان سرخپوست با گروھی از اين مردان ستاره ای ازدواج کرده اند !

١٧۴٢ ميلادی : يکی از اعضای انجمن سلطنتی انگلستان می نويسد : در ١۶ دسامبر اين سال من از منطقه جيمز پارک عبور می کردم که ناگھان نوری از پشت درختان و خانه ھا از سمت غرب و جنوب به آسمان برخاست که مانند يک موشک بزرگ به نظر می رسيد. وقتی که آن شیء تا ٢٠ درجه از ديد من اوج گرفت به حالت افقی در آمده و به سمت شمال و شرق به پرواز کرد. آن شیء بسيار نزديک به نظر می رسيد و حرکتش آرام بود. من حدود نيم مايل آنرا با چشمانم تعقيب کردم. يک شعله در قسمت عقب آن نمايان بود. انتھای آن مانند رديفی از ميله ھای آھنين به نظر می رسيد. و در يک نقطه از آن شیء سيلندر مانند دنباله ھای نور ساطع می شد. به طوری که نيمی از طول آن کاملا شفاف به نظر می رسيد. سر آن شیء به اندازه ٣ درجه نسبت به قطر آن و دم آن نيز به اندازه سه درجه نسبت به طول تخمين زده می شد .

١٧٩٠ ميلادی : از فرانسه چنين گزارش شده که طی تابستان آن سال يک بازرس پليس به نام ليابوف شاھد بود که کره نورانی بزرگی بر فراز فارملند در حال پرواز است. اين کره نورانی سپس فرود آمد و مردی از آن خارج شد که به زبانی نا مفھوم سخن می گفت. بعد از اين حادثه آن کره ناگھان منفجر شد و آن مرد نيز ناپديد گرديد! اين واقعه توسط بسياری از مردم ان زمان رويت شده و به خوبی نيز ثبت گرديده است .

 

vmrpcr.ir:منبع