اقتصاد

   New Project 2   rsz new project 3    rsz activity based costing 2   template 2  01 3 5 40702138106959323320

921348                 

در نامه دادستانی کل کشور خطاب به مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در خصوص ممنوعیت بازرسی از دفاتر غیر از سال آخر مالی مورد عمل آمده است:

 

متذکر می گردد: سازمان تامین اجتماعی صرفا در آخرین سال مالی مورد عمل می تواند بازرسی و حسابرسی شرکتهای بخش خصوصی را انجام نماید. لذا ...

 

 

 

index

متذکر می گردد: سازمان تامین اجتماعی صرفا در آخرین سال مالی مورد عمل می تواند بازرسی و حسابرسی شرکتهای بخش خصوصی را انجام نماید. لذا شایسته است دستور فرمایید مسئولین مربوطه در آن سازمان از حسابرسی و بازرسی دفاتر و مستندات سنوات گذشته جدا خودداری نموده و بدیهی است در صورت انجام حسابرسی بعد از تاریخ ۱ فروردین ۹۶ و ایجاد بدهی برای فعالان اقتصادی بالاخص شرکتهای تولیدی و صنعتی، حسابرسی مذکور و بدهی ایجاد شده از درجه اعتبار ساقط و وصول آن توسط سازمان تامین اجتماعی ممنوع می باشد.

بدیهی است آرا و تصمیمات مراجع قضایی، شبه قضایی و ادعایی سابقه اشخاص حقیقی به ستاد ماده ۱۴۸ قانون کار، مستندات کتبی مبنی بر عدم رعایت ماده ۴۸ قانون تامین اجتماعی طبق تشخیص مدیرعامل، شرکتهای درحال تصفیه و انحلال از شمول این بخشنامه و دستورالعمل مستثنی می باشند.

به پیوست تصویر نامه شماره 142/451/2/9832/140 مورخ 98/10/15 معاونت قضایی دادستان کل کشور درخصوص شکایات صورت‌گرفته توسط واحدهای تولیدی و تشکل‌های صنعتی و اقتصادی، مربوط به عدم اجرای بخشنامه شماره 1119/96/1000 مورخ 96/02/07 و بازرسی و حسابرسی شرکت‌های بخش خصوصی در آخرین سال مالی مورد عمل و چگونگی عملکرد حسابرسی دفاتر و مستندات شرکت‌های بخش خصوصی جهت بررسی و بهره‌برداری مقتضی تقدیم حضور می‌گردد.