ویژه ها

   New Project 2   rsz new project 3    rsz activity based costing 2   template 2  01 3 5 40702138106959323320

 

 

house asset

 

 

 

ماشین آلات و تجهیزات ، دارایی های ثابتی هستند که به منظور نگهداری و به کارگیری، جهت اجرای عملیات و اهداف موسسات ، برای یک دوره بلند مدت ( چند دوره )، خریداری می شوند.

 

 

 

به طور معمول ، بخش عمده ای از سرمایه گذاری ها در موسسات تولیدی ، صرف خرید اموال، ماشین آلات و تجهیزات می گردد. این بخش از دارایی ها در جهت اجرای اهداف اصلی موسسه، به منظور تولید و عرضه محصولات خریداری می شوند.

 

 

اموال، ماشین آلات و تجهیزات ، در اثر استفاده به تدریج مستهلک می شوند. کاهش تدریجی ارزش دارایی های ثابت ، طی فرایند استهلاک، به همراه مواد اولیه و دستمزد، به محصول ساخته شده ، تبدیل می گردد. با فروش محصولات تولیدی، درآمد برای موسسه به وجود می آید.

 

 ثابت

 

زمانی که دارایی ثابت مستهلک می شود، توانایی تولید( انتفاع دهی ) خود را از دست می دهد. این دارایی ها ، از رده خارج شده و دارایی های جدید جایگزین آنها می گردد.

اگر مدیریت موسسه ، تصمیم به فروش بخشی از اموال ، ماشین آلات و تجهیزات موجود داشته باشد، این بخش از دارایی ها می بایست از حساب اموال، ماشین آلات و تجهیزات خارج و تحت عنوان سایر دارایی ها، در ترازنامه منعکس شود.

اکثر تصمیماتی که مدیران واحد های تجاری می گیرند بر اطلاعات حسابداری استوار است. نگهداری اسناد و مدارک کافی ، حفاظت از دارایی ها، جلوگیری از اشتباهات و کشف به موقع آنها و تهیه صورت های مالی قابل اعتماد که محصول فرایند سیستم حسابداری است ، جزو مسیولیت های مدیریت محسوب می شود . مدیریت برای ایفای این وظیفه ناگزیر است که کنترل های مناسبی را در واحد تجاری مستقر کند و سیستم دارایی ثابت نرم افزاری مناسب برای نیل به این هدف است.

 

72