ویژه ها

   New Project 2   rsz new project 3    rsz activity based costing 2   template 2  01 3 5 40702138106959323320

 

A00

 

فراهم آوردن اطلاعات مالی منسجم و به هنگام سازمان ها و موسسات اقتصادی را می توان یکی از مهم ترین اهداف سیستم حسابداری مالی تلقی کرد. این گروه از اطلاعات ، مجموعه عملیات سازمانها و موسسات یاد شده را در قالب شاخص های کمی بیان می کند و زمینه های لازم را برای کنترل و برنامه ریزی های مدیریت مهیا می سازد.

این نرم افزار به عنوان بخشی از سیستم یکپارچه اطلاعات مدیریت ، وظیفه جمع آوری نتایج عملیات و فعالیت های اقتصادی سازمان را بر عهده دارد . در حقیقت ، علاوه بر وظایف معمول سیستم های حسابداری مالی، نقش اصلی این نرم افزار را میتوان دریافت، طبقه بندی و جمع بندی اطلاعات سایر سیستم ها همچون انبار و حسابداری انبار ، دریافت و پرداخت، دارایی های ثابت ، بهای تمام شده و... دانست.

 

22 300x300

سیستم حسابداری مالی امکانات متنوع بسیاری دارد که میتوان در قالب طبقه بندی زیر برشمرد:

 • طبقه بندی حسابها تا شش سطح: گروه، کل، معین و سه سطح تفصیل
 • تعیین ویژگی و مشخصات حسابهای معین بر اساس : ریالی ، ارزی، مقداری، ویژگی پیگیری، ماهیت حساب و ارتباط با سایر سیستم ها
 • ثبت اطلاعات سند به صورت یادداشت، موقت، بررسی شده و دایم
 • ورود اطلاعات یک سند خاص با تاریخ های مختلف توسط کاربران متعدد به صورت همزمان و ایجاد ترتیب لازم توسط سیستم
 • طبقه بندی اسناد به وسیله تعریف نوع سند، همچنین سند حقوق ، انبار، اصلاحی، افتتاحیه و ...
 • جستجوی اسناد بر اساس طبقه بندی صورت گرفته برای نوع سند
 • تطبیق حسابها و ارایه گزارش های آنالیز مانده حسابها
 • تهیه اعلامیه بدهکار و بستانکار و ثبت سوابق اعلامیه های ارسالی
 • ارسال اطلاعات به نرم افزار هایی همچون Excel و ... برای تهیه گزارش های مطلوب و مورد نظر کاربر
 • شناسایی اسناد ارسالی از سایر سیستم ها و جلوگیریاز تکرار اطلاعات برای حفظ یکپارچگی اطلاعات
 • بررسی اسناد پس از دوره موقت برای کنترل دوباره اسناد صادر شده بر حسب گروه صادر کنندگان و تهیه گزارش های سیستم با فیلتر بر روی گروه صادرکنندگان
 • تهیه سند کل برای ثبت دفاتر قانونی در مقاطع زمانی انتخابی کاربیر
 • انجام عملیات بستن حسابهای موقت ( سود و زیان)و تعدیل ماهیت حسابها برای اصلاح مانده حسابها
 • صدور اسناد بستن حسابها ، افتتاحیه و اختتامیه توسط سیستم و برگرداندن سند تعدیل ماهیت حسابها در سال بعد
 • ارسال اسناد بستن حسابها ، افتتاحیه و اختتامیه به Excel قبل از صدور
 • امکان تهیه صورت های مالی در این سیستم از گردش عملیات ریالی شرکت طی سال

 

08

 

در این سیستم کلیه گزارشات رایج در فرهنگ سیستم های مالی به صورت استاندارد طراحی شده است. علاوه بر گزارش های استاندارد ، ابزار توانمند گزارش پویا و همچنین ابزار گزارش ساز برای طراحی و ساخت گزارش های خاص، در اختیار کاربر قرار دارد تا بتواند به سهولت گزارش های مورد نظر خویش را تهیه کند.