متافیزیک

   New Project 2   rsz new project 3    rsz activity based costing 2   template 2  01 3 5 40702138106959323320

event share image 8633249

 

عجائب و ناشناخته ھای دنيای ما بسيارند .ھمواره در طول زندگی بشر مجھول وجود داشته و دارند ،مجھولاتی که انسان در پی کشف راز و رمز آنھا بوده تا جايی که به رموز بعضی از آنھا پی برده و بعضی ديگر ھمچنان در پرده ابھام قرار دارد و ھيچ توضيحی درباره آن با توجه به عقل و انديشه محدود ما جور در نمی آيد .بشر ذاتا کنجکاو است و به دنبال ھمين کنجکاوی قرنھاست حوادثی تلخ يا شيرين برايش رخ داده .تلخ از آن جھت که گاھی در پس ھمين کنجکاوی جانھا به خطر افتاده و مرگھا واقع شده و شيرين از آن جھت که گاه کشفی باعث پيشرفت و رفاه زندگي ھا شده است .....

برای اینکه مطلب متفاوتی داشته باشیم میخواهیم این موضوع را از نظر علمی  بررسی کنیم وگرنه خیلی ها میتوانند از طریق مذهبی این فرضیه را خیلی راحت رد کنند. چیستی تناسخ : تناسخ باوری خیلی قدیمی هست که بر طبق آن وقتی موجودات زنده می میرند روحشان میتواند در کالبد دیگری ظهور کرده و به حیات جدیدش ادامه دهد. یعنی من ممکن است قبلا گربه بوده باشم یا قبلا در جای دیگری از کره زمین مرد یا زن با هر موقعیت اجتماعی دیگری بوده باشم. برخی بر این باورند که قضیه عدالت در تناسخ اجرا میشود .یعنی اگر فردی اکنو...

دانشمند آمریکایی دکتر مایکل ولف مدعی شده که بیش از ۲۵ سال با مجوز سطح ” بالاتر از فوق سری ” مامور دولت بوده و عمدتا روی پروژه های علمی انسان / ای تی ( موجود بیگانه ) کار می کرده . طی بمب گذاری در ماشین کرایه ای شان در روز کریسمس ۱۹۸۴ به اشتباه همسر و فرزند به دنیا نیامده اش کشته شدند . او در پاسخ به این پرسش که چقدر از کتابش واقعی است ؟ می گوید : شورای امنیت ملی به چاپ کتاب ” تسخیر شدگان ملکوت ” رضایت نمی داد مگر این که بنویسم این کتاب تخیلی است . فقط با خواندن کتاب است که کسی می تواند بفهمد که ...

اسناد و مدارک فراوانی از سراسر جهان درباره انسانها ، جانوران و اشیایی وجود دارد که بدون هیچ دلیل و علت شناخته شده ای ، بی آنکه اثری از خود بر جای بگذارند، ناپدید شده اند. در برخی موارد ، شاهدان عینی در کمال ناباوری گزارش داده اند که کسانی در برابر دیدگان ایشان ، همانند آبی که بخار می شود ، محو گردیده اند . در موارد دیگر ، ادعا شده است که آثار باقی مانده به وضوح دلالت بر غیب شدن غیر قابل توضیح اشخاص و اجسام داشته اند . تاکنون فرضیات فراوانی درباره وقایع شگفت انگیز موسوم به «ناپدیدشدن های بی توضی...

 به راستی روح به چه معناست؟... آیا تاکنون در مورد ماهیت روح اندیشیده اید؟ با مراجعه به لغتنامه انگلیسی به فارسی معانی متفاوتی از روح مشاهده می کنید ... روح ، جان ، روان ، شبح ، جن و الهام ... در لغتنامه آلمانی به فارسی بااین کلمات برخورد می کنید ... معنویت، روحیه ، ذهن، هوش، جاندار و روان و ..... در کتب ادبی و یا  کتبی امثال آن  در مورد روح  نه تنها چیزی متوجه نمی شوید  بلکه بیشتر از قبل گمراه  وسرگردان میشوید.  به دلیل اینکه مولفین این نوع کتابها هم از ...

احتمالا برای شما ھم گاھی اين اتفاق عجيب رخ داده است که پس از ديدن صحنه ای احساس میکنيد آن صحنه را قبلا دیده اید و رويدادی که اکنون برای شما رخ داده است،عينا تکرار واقعت هایی است که قبلا برای شما رخ داده است ! چقدر اين صحنه برايم آشناست ! شما به شيراز سفر كرده ايد و ھنگام گشت و گذار در ميان آثار تاريخی ناگھان احساس میكنيد قبلا آنجا بوده ايد. فردی را برای نخستين بار ملاقات میكنيد ولی احساس میكنيد قبلا او را جايی ديده ايد و يا می شناسيد. در حال گفتگوی عميق با دوستی ھستيد و ناگھان احساس میكني...

اشيای مشاھده شده در آسمان يا در روی زمين را که تعبير و تفسير رفتار، حرکت، نمای ظاھری، نورافشانی و ساير ويژگيھايشان در چارچوب دانش ما، مشکل يا غير ممکن به نظر آيد و يا ظاھرا چنان نشان دھد که فناوری آنھا نتواند فناوری زمين باشد يوفو ( UFO) مینامند. کلمه يوفو از ترکيب حرف اول نام انگليسی اين اشياء يعنی Unidentified Flying Objects، گرفته شده و برابر فارسی آن « اشيای پرنده ناشناخته » است . به ھر گونه پديده ديداری در آسمان که قابل شناسايی نباشد شیء ناشناس پرنده يا يوفو گفته میشود.مشاھده اشياء ناشناس...

اغلب کسانی که می ميرند و پس از مدت کوتاھی دوباره به حيات باز می گردند از آنچه برايشان رخ داده است داستانھای مشابھی تعريف می کنند. به عنوان مثال ،بسياری اظھار می کنند که پس از مرگ بالينی ،بدنھايشان را ترک گفته و در ابتدا لحظاتی بر بالای کالبد بی جانشان ايستاده يا در نزديکی آن پلکيده اند. مثلا ًبالای بسترشان يا در صحنه ی تصادفی که در آن به  سختی مجروح شده اند ،اغلب به تماشای تلاشھای امدادگران برای احيای وضعيت قلبی - تنفسی خود پرداخته و به گفت وگوھايی که ساعاتی پس از فوتشان بين افراد رد وبدل...

تله پاتی پديده و قابليتی است كه اكثر ما آن را تجربه كرده ايم. در حالی كه در خانه مشغول استراحت ھستيد، بدون دليل خاصی به ياد يكی از دوستان قديمی خود می افتيد كه مدت ھاست نه او را ديده ايد و نه مطلبی درباره او شنيده ايد . چند دقيقه بعد زنگِ در خانه زده می شود و شما اين دوست قديمی را در آستانه در مشاھده می كنيد... يا تلفن زنگ می زند، به محض اين كه شما به تلفن نزديك می شويد با اعتماد كامل احساس می كنيد كه « می دانيد » چه كسی قصد دارد با شما صحبت كند و يا با دوستی در بيرون از خانه مشغول قدم زدن ھستيد...

    ادراكات فراحسی به معنی دريافت تحريكات ماورائی بوسيله گيرنده ھايی غير از حواس پنجگانه ظاھری میباشد. محركھای حسی، مجموعه ای از محركھای فيزيكی میباشند كه گيرنده ھای فيزيكی را در حواس پنجگانه ظاھری تحريك میكند و منجر به بروز ادراكات حسی میشوند.محركھای فراحسی مجموعه ای از محركھای متافيزيكی ھستند كه گيرنده ھای متافيزيكی را در ابعاد غير فيزيكی انسان تحريك نموده، منجر به بروز ادراكات فراحسی میشوند . انسان از سه بخش جسم، روان و روح تشكيل شده است. جسم در دنيای فيزيكی زندگی میكند وبوسيله ...